Regulamin Parkingu

REGULAMIN PARKINGU

 • Parking BOSS położony jest w Pyrzowicach, przy ulicy Wolności 83a. Zarządzany jest przez Expres Sp. z o.o., os. Dąbrówki 1b/10, 44-286 Wodzisław Śląski, NIP 6472572617, zwany dalej „Zarządca Parkingu „. Telefon parkingowy 508 621 514.
 • Parking BOSS jest parkingiem strzeżonym płatnym. Parking jest w pełni utwardzony, ogrodzony, oświetlony, ubezpieczony, monitorowany, strzeżony.
 • Na terenie parkingu założone zostały kamery przemysłowe działające również w nocy na podczerwień przez cały rok.
 • Parking jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.
 • Wysokość opłat za parkowanie określa cennik, umieszczony na terenie Parkingu oraz na stronie internetowej.
 • Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908) oraz maksymalna prędkość 10 km/h. Użytkownik ma obowiązek stosować się do oznaczeń na terenie Parkingu oraz drogach dojazdowych.
 • Przedmiotem umowy jest usługa parkingowa (dozorowania) rozumiana jako przechowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, oraz rzeczy stanowiące ich wyposażenie fabryczne.
 • Pozostawienie kluczyków jest odnotowywane w Karcie Parkingowej i jest związane wyłącznie z procesem parkowania samochodów na terenie parkingu. Brak adnotacji na Karcie Parkingowej wskazującej, że kluczyki zostały pozostawione jest równoznaczne z tym, że nie zostały one zostawione tj. kluczyki nie zostały przekazane obsłudze parkingu i tym samym nie zostały pozostawione w biurze parkingu do przechowania, na czas przechowania samochodu na terenie parkingu.
 • Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz politykę prywatności (RODO) i zobowiązuje się do ich ścisłego przestrzegania.
 • Opłata za parkowanie jest pobierana przy wjeździe samochodu na parking.
 • Opłata parkingowa obejmuje transfer z i na lotnisko Katowice-Pyrzowice. Po odbiorze wszystkich bagaży należy zadzwonić na nr parkingowy 508 621 514 i do 10 minut obsługa parkingu podjeżdża przed wskazany terminal.
 • Obsługa Parkingu nie ma obowiązku weryfikowania stanu technicznego pojazdu, wyglądu, wyposażenia zewnętrznego. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia dodatkowego wyposażenia zewnętrznego pojazdu w szczególności: kołpaki, anteny, reflektory przeciwmgielne inne wystające części ozdobne lub tuningowane, bądź możliwe do demontażu, zaś w pierwszej kolejności o ile istnieje taka możliwość schować je do wnętrza pojazdu.
 • Osoba oddająca pojazd na Parking zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony pojazd winien mieć zamknięte i zablokowane wszelkie drzwi, okna i bagażnik, a także włączony alarm, jeżeli go posiada.
 • Pojazd pozostawiony na Parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Obsłudze Parkingu o planowanym czasie pozostawienia pojazdu, co zostanie potwierdzone poprzez wpisanie na Karcie Parkingowej. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w Karcie Parkingowej, zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Karta Parkingowa uprawnia do odebrania pojazdu wyłącznie jego użytkownikowi, dlatego nie może być pozostawiona(y) w pojeździe, ani udostępniana(y) osobom trzecim.
 • W przypadku utraty Karty Parkingowej, pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu Obsłudze Parkingu dozorowanego dowodu rejestracyjnego pojazdu, oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd.
 • W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez Karty Parkingowej, Obsługa Parkingu dozorowanego ma prawo wezwać policję i nie wydać pojazdu.
 • W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
 • Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, Obsługa Parkingu może odmówić przyjęcia na Parking lub wydania z Parkingu pojazdu.
 • Na Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej lub czynników zewnętrznych w szczególności: opadów atmosferycznych (grad) niskich albo wysokich temperatur naturalnie oddziałujących na pojazd oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingu postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub innym pojazdom na terenie Parkingu.
 • Użytkownik jest zobowiązany zabrać z pojazdu wszelkie wartościowe rzeczy oraz jest zobowiązany nie pozostawiać w pojeździe zwierząt, substancji niebezpiecznych i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie.
 • Zarządca Parkingu nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.
 • Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe.
 • Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków.
 • Przed wyjechaniem z Parkingu, Użytkownik ma bezwzględny obowiązek zweryfikować stan pojazdu i zgłosić uwagi w przypadku zaistnienia szkody Obsłudze Parkingu na piśmie za pośrednictwem stosownego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgłoszenia przyjmuje się, że pojazd opuścił Parking co najmniej w stanie takim jakim został zostawiony na przechowanie.
 • Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać Obsłudze Parkingu.
 • Odpowiedzialność Zarządcy Parkingu określona jest na zasadzie winy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu.
 • Odpowiedzialność Zarządcy Parkingu jest ograniczona tylko i wyłącznie do szkody w pojeździe, bez prawa dochodzenia utraconych korzyści.
 • W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma kwoty od Ubezpieczyciela, wówczas Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą przez Ubezpieczyciela Użytkownikowi. Różnica bez względu na jej wysokość jest udziałem własnym Użytkownika w szkodzie.
 • Użytkownik potwierdza, że posiada co najmniej aktualną polisę OC, do dnia upływu terminu przechowania pojazdu.
 • Zarządca Parkingu   jest upoważniony do usunięcia pojazdu z Parkingu  w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia, na co Użytkownik pojazdu wyraża zgodę.
 • Użytkownik pojazdu (oddający) potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i nie wnosi zastrzeżeń.
 • Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu  wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień jednocześnie wyraża zgodę na nagrywanie pojazdu w czasie w jakim wjeżdża i wyjeżdża z Parkingu. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego. Istnieje możliwość precyzyjnego odtworzenia numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na parking i wyjeżdżających z parkingu. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.
 • Zarządca Parkingu wystawia fakturę/rachunek, na życzenie Użytkowników pojazdów w terminie 7 dni od daty wykonania umowy przechowania. Faktura/rachunek może zostać przesłana pocztą na wskazany adres lub na wskazany w Karcie Parkingowej adres mailowy, po złożeniu pisemnego oświadczenia wraz z paragonem.
 • Skargi i wnioski dotyczące Parkingu należy zgłaszać Obsłudze Parkingu , bądź też na adres e-mail: [email protected]
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarządcę i Obsługę Parkingu jego danych osobowych. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz/lub numer telefonu kontaktowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w celu wykonania Umowy przechowania pojazdu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Udostępnienie przez Użytkownika Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu prawidłowej realizacji Umowy przechowania pojazdu.
 • Zarządca Parkingu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana następuje poprzez publikację nowej treści na stronie serwisu i nie będzie miała wpływu na umowy wykonania usługi parkingowej zawarte przed publikacją.
 • Aktualny regulamin parkingu obowiązuje od dnia: 12 lipca 2023 roku.